Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video ThaiBinh-SongLong 23-7

Lượt xem 8.225
Số Clip 38
Thích Kèo Này?
Thích Đế Chế
TB vs SL C2t1

TB vs SL C2t1

45:02 · 12.287 ·

TB vs SL C2t2

TB vs SL C2t2

00:00 · 11.681 ·

TB vs SL C2t4

TB vs SL C2t4

00:00 · 11.014 ·

TB vs SL C3t1

TB vs SL C3t1

35:13 · 11.217 ·

TB vs SL C3t2

TB vs SL C3t2

25:24 · 10.703 ·

TB vs SL C3t3

TB vs SL C3t3

31:12 · 11.126 ·

TB vs SL C3t4

TB vs SL C3t4

30:14 · 10.629 ·

TB vs SL C5t1

TB vs SL C5t1

68:30 · 9.960 ·

TB vs SL C4t1

TB vs SL C4t1

38:33 · 10.799 ·

TB vs SL C4t2

TB vs SL C4t2

45:37 · 10.183 ·

TB vs SL C4t3

TB vs SL C4t3

29:59 · 10.097 ·

TB vs SL C4t4

TB vs SL C4t4

31:47 · 10.147 ·

TB vs SL C5t2

TB vs SL C5t2

18:48 · 9.701 ·

TB vs SL C5t3

TB vs SL C5t3

56:57 · 10.435 ·

TB vs SL C5t4

TB vs SL C5t4

37:03 · 10.281 ·

TB vs SL C5t5

TB vs SL C5t5

59:24 · 12.800 ·

TB vs SL C6t1

TB vs SL C6t1

42:54 · 11.148 ·

TB vs SL C6t2

TB vs SL C6t2

16:34 · 10.518 ·

TB vs SL C6t3

TB vs SL C6t3

24:56 · 10.521 ·

TB vs SL C6t4

TB vs SL C6t4

21:51 · 10.217 ·

TB vs SL C7t1

TB vs SL C7t1

30:29 · 10.170 ·

TB vs SL C7t2

TB vs SL C7t2

52:01 · 10.357 ·

TB vs SL C7t3

TB vs SL C7t3

35:29 · 10.682 ·

TB vs SL C8t1

TB vs SL C8t1

27:48 · 10.348 ·

TB vs SL C8t2

TB vs SL C8t2

31:47 · 10.286 ·

TB vs SL C8t3

TB vs SL C8t3

30:43 · 10.840 ·

TB vs SL C8t4

TB vs SL C8t4

62:17 · 10.366 ·

TB vs SL C8t5

TB vs SL C8t5

23:46 · 10.714 ·

TB vs SL C9t1

TB vs SL C9t1

34:06 · 10.295 ·

TB vs SL C9t2

TB vs SL C9t2

35:33 · 10.636 ·

TB vs SL C9t3

TB vs SL C9t3

17:06 · 11.361 ·

TB vs SL C10t1

TB vs SL C10t1

25:41 · 12.017 ·

TB vs SL C10t2

TB vs SL C10t2

34:04 · 11.172 ·

TB vs SL C10t3

TB vs SL C10t3

32:09 · 10.834 ·

TB vs SL C10t4

TB vs SL C10t4

39:13 · 13.944 ·

TB vs SL C1t1

TB vs SL C1t1

29:31 · 13.119 ·

TB vs SL C1t2

TB vs SL C1t2

28:31 · 11.556 ·

TB vs SL C1t3

TB vs SL C1t3

20:24 · 11.463 ·

Bình luân & Chém Gió